Ingreetech
(0)

GIỚI THIỆU

Ingreetech là thương hiệu Việt về sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ cao như công nghệ thông tin, cơ khí tự động hoá... thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Ingreetech.
Công ty TNHH Ingreetech là một tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về khoa học công nghệ, hoạt động vì mục tiêu xã hội và môi trường; là nhà cung cấp các giải pháp công nghệ thông minh và thân thiện với môi trường.

TẦM NHÌN

Ingreetech sẽ trở thành công ty công nghệ thuần Việt và dành cho người Việt, là tổ chức hoạt động đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng.

SỨ MỆNH

Ingreetech mang những công nghệ thông minh và thân thiện với môi trường đến tất cả người Việt Nam, chia sẻ giá trị nhân văn và nâng cao chất lượng cuộc sống.